TOURS

The 1989 World Tour (2015)

The Red Tour (2013-14)

Speak Now World Tour (2011-12)

Fearless Tour (2009-10)